Spørgsmål – Mobil 2017-11-09T19:07:02+00:00

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

At en oversættelse er bekræftet betyder:

  • At den er forsynet med mit stempel og underskrift
  • At den er en tro og nøjagtig gengivelse af originalteksten;
  • At den er juridisk gyldig på det sprog, den er oversat til;
  • At oversættelsen kan bruges i relation til myndigheder og offentlige instanser.

  En bekræftet oversættelse består af tre dele:

  1. det oversatte dokument
  2. en bekræftelsespåtegning med translatørens stempel og underskrift
  3. det originale dokument (samt eventuelt en bekræftet kopi af det originale dokument).

Disse tre dele hæftes sammen, så de udgør ét samlet dokument, og oversættelsen kan ikke efterfølgende skilles ad. Husk derfor at sikre dig, at du afleverer det korrekte dokument, inden jeg binder det sammen. Oversatte dokumenter, der skal bekræftes, er typisk dokumenter, som skal bruges i forbindelse med retssager eller myndigheders behandling af sager, som går på tværs af landegrænser. Det kan imidlertid også være dokumenter, der skal bruges i forbindelse med international handel eller personlige dokumenter, som skal bruges i udlandet, for eksempel vielsesattester, testamenter, fødsels- og dåbsattester.

Når du skal have lavet en bekræftet oversættelse, skal translatøren binde sin oversættelse sammen med kildedokumentet. Hvis ikke det er nok med en almindelig fotokopi, og det heller ikke er originalen, der skal bruges, kan du få lavet en bekræftet kopi.

Du kan få lavet en bekræftet kopi af dit originale dokument hos notaren ved byretten. Du kan bare vælge den ret, der ligger nærmest. Notaren laver en fotokopi af dit originale dokument og forsyner kopien med et stempel, hvor der står, at fotokopiens rigtighed bekræftes. Dette koster et gebyr.

Du kan læse mere på www.domstol.dk/saadangoerdu/notar/kopier/Pages/default.aspx

Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte mig på tlf. 22 22 27 63 eller e-mail info@spansk-tolk.dk hvis du har spørgsmål hertil.

En apostille/legalisering er en bekræftelse af en underskrift på et officielt dokument, som derved giver dokumentet retskraft i udlandet.

Sagt på en anden måde er legalisering en statslig handling, hvorved en offentlig instans certificerer ægtheden af en underskrift, stempel og titel på den person, som har udstedt et dokument og/eller bekræftet en kopi af et dokument.

Når et dokument skal bruges i udlandet, kræver de udenlandske myndigheder ofte, at dokumentet legaliseres. Uden legaliseringen vil dokumentet ikke have nogen retskraft i det pågældende land.

I nogle lande accepterer man kun oversatte dokumenter, hvis de er forsynet med en apostille. Det kommer an på det pågældende lands regler. Derfor skal du undersøge hos modtageren af dokumentet, om det er nødvendigt med en apostille.

For at få et dokument apostillleret/legaliseret skal man gøre følgende:

  1. Få dokumentet bekræftet hos en notar
  2. Få det bekræftede dokument legaliseret hos det danske udenrigsministerium

Jeg sørger gerne for bekræftelse og legalisering, så du slipper for besværet. Kontakt mig på tlf. 22 22 27 63 eller info@spansk-tolk.dk

Når en bekræftet oversættelse skal bruges i udlandet, f.eks. i Spanien eller Latinamerika, kan modtageren, hvad enten det er en offentlig myndighed eller en domstol eller lignende, stille krav om, at den bekræftede oversættelse er legaliseret, for at den kan godkendes som et retsgyldigt dokument.
Alle lande har forskellige systemer, og det er ikke alle lande, der har statsautoriserede translatører.
I nogle lande har man en faglig organisation, som giver en autorisation til sine medlemmer. I andre lande har man ingen anden ordning, end at oversætteren skal møde op hos notaren, som så bekræfter oversætterens identitet, men ikke oversætterens kvalifikationer. Derfor kan det godt være, at man i modtagerlandet ønsker at få en bekræftelse af translatørens identitet og kvalifikationer.
I Danmark er det Udenrigsministeriet, der foretager legalisering af dokumenter, herunder bekræftede oversættelser. En legalisering er en bekræftelse af underskriften på translatørbekræftelsen, og der skal derfor være en original underskrift på bekræftelsen. Siden den 1. januar 2007 har man brugt en såkaldt apostille som legalisering.
Jeg sørger gerne for legalisering af den bekræftede oversættelse, så du slipper for besværet. Kontakt mig på tlf. 22 22 27 63 eller send en e-mail på info@spansk-tolk.dk.

Når jeg laver en bekræftet oversættelse, binder jeg kildedokumentet, oversættelsen og min bekræftelsespåtegning sammen til et samlet dokument. Det betyder ikke noget for mig, om det er det originale dokument, du bruger. Jeg kan bekræfte oversættelser af næsten alle dokumenttyper.

Det afgørende er, at du finder ud af, hvad modtageren af dokumentet/oversættelsen ønsker.

Ofte er det nok at bruge en scannet og derefter printet version, hvilket betyder, at du bare kan sende den til mig pr. e-mail. Andre gange kan du i stedet for originalen få lavet en bekræftet kopi, som jeg så bruger. I sjældnere tilfælde forlanger modtageren, at det skal være det originale dokument, der skal bruges. Hvis jeg skal bruge originalen eller en bekræftet kopi, kan du sende den til mig med posten eller komme forbi. Min adresse finder du her.

”Konsekutiv” betyder efterfølgende. Konsekutiv tolkning kan foregå på flere måder:

Ved afgivning af forklaring i retten foretrækkes det som regel, at den person, der afgiver forklaring, parten eller vidnet, siger noget på sit eget sprog og derefter holder en pause, mens tolker oversætter.

Ved foredragstolkning eller ved møder foretrækkes det nogle gange, at taleren holder et lidt længere indlæg, hvorefter tolken fremholder indlægget på målsproget på baggrund af noter. Det kalder man også foredragstolkning.

”Simultant” betyder samtidigt. Det vil sige, at tolken taler samtidigt med den person, hvis udsagn tolkes. Simultantolkning kan foregå på flere måder:

Den mest almindelige form er den, der kendes fra konferencer og fra EU, hvor tolkene sidder i kabiner, mens de tolker i korte perioder ad gangen.

En anden form er hvisketolkning, som anvendes i retten, når den person, der tolkes for, skal forstå, hvad der foregår i retssalen, uden at det forstyrrer de andre tilhørere. I visse tilfælde anvender man hvisketolkeanlæg, som muliggør tolkning for flere personer samtidigt.

Hvisketolkning kan være en kombination af konsekutiv og simultantolkning, hvor tolken sidder ved siden af den part, der tolkes for, og med lav stemme tolker direkte for vedkommende. Hvisketolkning fungerer kun, når der skal tolkes for en enkelt person, når der er få personer samlet, og når der er relativt stille i lokalet.

Hvisketolkning for flere personer kræver et særligt hvisketolkeanlæg med mikrofon og bærbare høretelefoner og er en tolkeform, der kan benyttes i stedet for konsekutiv tolkning for at spare tid. Hvisketolkning kan for eksempel benyttes ved rundvisninger eller møder, hvor flere personer, men ikke alle, har behov for tolkning. Hvisketolkning anvendes desuden ofte i retssager.